nu 14°
Weerbericht Delden
licht bewolkt
05:00
11°
zwaar bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

cdakamerlid de rouwe bezoekt knelpunten twentekanaallijn

Terug

CDA-kamerlid De Rouwe bezoekt knelpunten Twentekanaallijn

In het kader van de besluitvorming rond Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)/Goederenroute Oost-Nederland (GON) zal het CDA-Tweede Kamerlid Sander de Rouwe een werkbezoek brengen aan knelpunten langs de Twentekanaallijn in de Hof van Twente. Op uitnodiging van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) bezoekt De Rouwe op maandagochtend 1 juli locaties langs de Twentekanaallijn, alsook aan de Twentelijn Deventer-Borne.

Bij het bezoek van het Tweede Kamerlid aan de Hof zullen ook vertegenwoordigers van de Actiegroep Goederenvoer Hof van Twente (AGH) aanwezig zijn. Bij de schouw op het station in Goor zijn leden van B&W uitgenodigd. Het college van B&W van de Hof van Twente nam onlangs het besluit haar positie rondom de goederenroute te wijzigen in een ferm 'Nee' tegen de komst van structureel intensief goederenvervoer over het spoor door de Hof. Dit jaar maakt staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Wilma Mansveld (PvdA) met het kabinet Rutte-II een keuze voor één van de vier alternatieven inzake de goederenroute Oost-Nederland.

De Rouwe zal aan het eind van de ochtend in Goor ook aanwonende Jos Duurland aan de Wachtpostdijk bezoeken om daar te schouwen en te spreken over de trillings(schade)- en geluidsproblematiek van het goederenvervoer per spoor in de Hof van Twente. Duurland strijdt samen met andere omwonenden al jaren vol overtuiging tegen de overlast en toename van goederentreinen door onze Hof.

Naast de problematiek van PHS/GON vragen de actiegroepen AGH en RONA ook aandacht voor het risico van goederentreinen met gevaarlijke stoffen (vgl. dodelijke giftreinramp Wetteren op 4 mei van dit jaar). Op dinsdag 2 juli bespreekt de Eerste Kamer dienaangaande het wetsontwerp BASISNET dat maar liefst 3.000 ketelwagens met gevaarlijke stoffen per spoor door de Hof van Twente toestaat!

Voor zienswijzesuggesties, verkorte standaardzienswijze, lidmaatschapsformulier en meer informatie kijkt u op www.twentekanaallijn.nl !

Foto: Tweede Kamerlid Sander de Rouwe (CDA). (Wikiportrait)

advertenties

07 nov 2013

“Het is toch vreemd waarom Provincie Gelderland niet in 2009 overleg pleegt met toenmalige Minister Eurlings terwijl die juist het standpunt N18 had genomen !!!

http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2010/ANTWOORD/SIS_8229.PDF




Begroting 2004 Provinciale Staten Gelderland

Voorstel aan Provinciale Staten Gelderland PS2004-34


RW15/N18, Doortrekking Varsseveld-Enschede, Omlegging Eibergen
(met begrotingswijziging nr. 11 van de Begroting 2004)
Beknopte samenvatting van inhoud voorstel:
De Rijksweg 15 (RW15/A18/N18) vormt de verbinding tussen het knooppunt Arnhem-Nijmegen en de regio Twente door de Achterhoek. De weg maakt deel uit van het hoofdwegennet en is in beheer bij het Rijk. Van de verbinding is alleen het traject Zevenaar-Varsseveld als autosnelweg aangelegd. Het traject Varsseveld-Enschede is een tweestrooksweg. De planstudie om ook voor dit trajectgedeelte een autoweg aan te leggen verkeerde al jarenlang in een impasse.
Gelderland heeft in 2002 het initiatief genomen om deze ‘impasse’ te doorbreken.
* De provincie heeft een verkenning uitgevoerd naar een mogelijke meefinanciering van de weg door gebiedsontwikkeling.
* De provincie heeft in november 2002 een bestuurlijke werkconferentie georganiseerd, waar de regio heeft uitgesproken te streven naar de realisatie van een nieuw tracé van N18. De knelpunten Eibergen, Usselo en Haaksbergen kregen daarbij de hoogste prioriteit.
* Gelderland heeft een tracéverkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van omleggingen rond Eibergen, Haaksbergen en Usselo en een nieuw tracé N 18.
* In het kader van de verkenning is een peiling gehouden onder de maatschappelijke organisaties. Hieruit bleek dat er maatschappelijk draagvlak is voor de omleggingen Eibergen en Usselo, terwijl vanuit het bedrijfsleven gepleit wordt voor de realisatie van een nieuwe verbinding.
* In het Statenakkoord 2003-2007 hebben uw Staten € 85 mln. gereserveerd voor de omlegging Eibergen.
* Diverse partners in de regio hebben eveneens toezeggingen gedaan voor financiële bijdragen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft in het bestuurlijk overleg met het Landsdeel Oost in december 2003 een financiële toezegging gedaan. Er wordt vanuit het MIT € 50 mln. voor de Rijksweg RW15/N18 van Varsseveld tot Enschede beschikbaar gesteld. Daarnaast biedt de minister het Landsdeel Oost de opening om gedeelten van de N 18 die niet met de nu beschikbare middelen gerealiseerd kunnen worden, opnieuw te agenderen voor het MIT na 2010.
De impasse waarin de planstudie voor 2002 verkeerde, is daarmee doorbroken. De minister heeft haar verantwoordelijkheid genomen om gezamenlijk met de regio de planstudie voor het onderhavige trajectgedeelte uit te voeren. Dit betekent dat voor het gehele trajectgedeelte Varsseveld-Enschede een eenduidige visie ontwikkeld wordt. De gedeelten van het tracé waar financiële middelen voor beschikbaar zijn, kunnen te zijner tijd overeenkomstig de toekomstvisie voor de N 18 in uitvoering genomen worden.
Wij willen, gelet op de grootte van onze financiële inbreng, met het Rijk afspraken maken over de opzet van de planstudie en over de wijze waarop de provincie Gelderland in de planstudie participeert. Deze participatie houdt onder meer in dat wij de planstudie meefinancieren, participeren in de besluitvorming van het project en dat provinciale medewerkers deel uitmaken van de projectorganisatie. De conclusies van de rapportage N 18 Groenlo-Enschede worden meegenomen in de verdere planvorming
De principe-afspraken worden in dit voorstel aan u voorgelegd, met het voorstel ermee in te stemmen. De afspraken worden later uitgewerkt in een bestuursovereenkomst, die dan ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd.
Het voorstel strekt tot het volgende:
* in te stemmen met de conclusies van de verkenning N 18 en het rapport RW15/N18 Groenlo- Enschede van 17 oktober 2003 voor kennisgeving aan te nemen;
* in te stemmen met de principe-afspraken met het Rijk over de wijze waarop de planstudie doortrekking N 18 wordt uitgevoerd, zoals verwoord in punt 5.2;
* een voorbereidingskrediet te voteren à € 1.000.000,--, door middel van vaststelling van bijgevoegd ontwerpbesluit.
= = = = =
Aan Provinciale Staten
1. Inleiding
De Rijksweg 15 (RW15/A18/N18) vormt de verbinding tussen het knooppunt Arnhem-Nijmegen en de regio Twente door de Achterhoek. De weg maakt deel uit van het hoofdwegennet en is in beheer bij het Rijk. De verbinding is gedeeltelijk, Zevenaar-Varsseveld, als autosnelweg aangelegd. Het trajectgedeelte Varsseveld-Enschede is tweestrooksweg.
De RW15/N18 van Varsseveld tot Enschede (in vervolg N 18 genoemd) is een ruim 40 kilometer lange rijksweg. Dit trajectgedeelte van de N 18, ook wel Twenteroute genaamd, heeft al jaren te kampen met een verkeersveiligheids- en leefbaarheidsprobleem. Daarnaast is de bereikbaarheid van de aanliggende kernen als gevolg van de vele aansluitingen en verkeersregelinstallaties de afgelopen jaren verslechterd. Bij de regio is daarom de wens ontstaan naar een nieuwe verbinding.
De te verwachten problemen op de N 18 en de doorsnijding van kernen was voor het Rijk al in de jaren zestig aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuwe rijksweg. Hoewel in 1977 een tracé voor de N 18 door het Rijk werd vastgesteld, bleef daadwerkelijke realisering achterwege, mede als gevolg van de lage prioriteit in de wegenuitvoeringsprogramma’s, zodat dit tracé eind jaren tachtig weer verviel.



De Ministers van V&W en VROM hebben in 1992 toegezegd de noodzaak van aanleg of verbetering van de N 18 opnieuw te bezien, een en ander in samenhang met de "Doortrekking van de Betuweroute" richting grensovergang Oldenzaal (in vervolg NO-tak Betuweroute genoemd).”

Hans 07-11-2013 @ 22:47 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.