nu 14°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
13°
geheel bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

college van benw definitief tegen de uitbreiding van goederenvervoer

Terug

College van B&W definitief tegen de uitbreiding van goederenvervoer

Het college van B&W is definitief tegen de uitbreiding van goederenvervoer over Twentekanaallijn, zo blijkt uit de brief die is verstuurd naar staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de plannen voor de toename van het goederenvervoer over de zogenaamde Twentekanaallijn (langs Goor en Delden) té grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid in deze kernen. Voor het college is daarom uitbreiding van goederenvervoer over de Twentekanaallijn definitief onaanvaardbaar. Het plan voor de Twentekanaallijn staat opgenomen in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost Nederland (PHS). Eerder maakte het college ditzelfde standpunt al bekend in een voorlopige reactie.

Hieronder de zienswijze van het college van B&W.

Geachte mevrouw Mansveld,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het MER 1e fase Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland vrijgegeven voor inspraak. Hof van Twente maakt graag van de gelegenheid gebruik op het MER te reageren. Hof van Twente ondersteunt de reactie die in Landsdeel Oostverband is opgesteld, de reactie van de Regio Twente, de reactie van Veiligheidsregio Twente en de reactie van de GGD.

Geluid

Hoogte van de geluidsschermen

In de MER wordt aangegeven dat aan de nieuwe geluidswet zal worden voldaan. Voldoen aan de wet sluit echter niet uit dat de overlast toch in belangrijke mate toeneemt.

In de MER wordt voorgesteld om het woon- en leefklimaat positief te beïnvloeden door het aanbrengen van 2 tot 4 meter hoge geluidschermen in Goor en Delden. De effecten hiervan zijn voor de bewoners tweeledig. Enerzijds zal de toename van (geluid)overlast wat beperkt worden, maar anderzijds wordt door geluidschermen de leefbaarheid zeer negatief beïnvloed. Geluidschermen in plaats van het huidige vrije uitzicht richting het achterliggende gebied, afgeschermd door groen en lage erfafscheidingen.

Hof van Twente vindt dat de staatssecretaris bij de beslissing over de voorkeursvariant t.a.v. geluidsschermen niet alleen moet letten op het geluidswerende effect, maar ook op de negatieve gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

Geluidsproductieplafonds in relatie tot de referentiesituatie

Het is onduidelijk of de goederentreinen uit de referentievariant passen in de geluidproductieplafonds langs de totale route. Voor de Twentekanaallijn betekent de referentievariant zoals in het MER in beeld gebracht een structurele opvulling van het geluidproductieplafond, inclusief de werkruimte die daar niet voor is bedoeld. Dat is strijdig met het uitgangspunt van de SWUNG-wetgeving.

Hof van Twente wil dat dit punt verhelderd wordt en gehandeld wordt conform de SWUNG-wetgeving.

Geluidssituatie Twentekanaallijn bij variant over Twentelijn

Voor de Twentekanaallijn wordt in de referentievariant en in de drie varianten via de Twentelijn geen rekening gehouden met het feit dat de personendienstregeling geen goederentreinen overdag toelaat. De goederentreinen zullen daarom vooral ’s avonds en ’s nachts gaan rijden. Deze varianten geven daarom een te positief beeld van de geluidsituatie langs de Twentekanaallijn

Hof van Twente wil dat een correct beeld wordt geschetst van de situatie die gaat ontstaan.

Externe veiligheid: omgevingsrisico’s

Externe veiligheid

Gemeente Hof van Twente sluit zich aan bij de reactie die vanuit de Veiligheidsregio Twente zal worden gegeven, waarin zij uiting zullen geven aan de zorg t.a.v. veiligheid op en rond het spoor en de bereikbaarheid van het spoor in geval van een calamiteit.

Hof van Twente ondersteunt de zienswijze van de Veiligheidsregio Twente.

Trillingen

Overlast van trillingen

Hof van Twente twijfelt er aan of het probleem van trillinghinder voldoende verankerd zal worden in wetgeving, waardoor voor vele burgers de leefbaarheid toch wordt aangetast en zij veel meer overlast gaan ervaren. Hoe wordt gewaarborgd dat er door de toename aan goederentreinen over een spoortraject geen trillinghinder optreedt voor aanwonenden?

Hof van Twente wil dat de staatssecretaris zorgt voor een goede juridisch borging van de leefbaarheid t.a.v. trillinghinder voor burgers.

Kosten van trillingen

Voor wat betreft de Twentekanaallijn gaat het om 999 gebouwen waar de streefwaarde wordt overschreden. In de geraamde kosten van deze variant – tussen € 397 en € 526 miljoen – zijn de kosten van maatregelen t.a.v. trillingen echter nog niet meegenomen.

Hof van Twente wil dat de staatssecretaris bij de totale kosten rekening houdt met maatregelen voor trillingen.

Gezondheid: milieugezondheidskwaliteit

Hof van Twente sluit zich aan bij de bevindingen van de GGD op dit punt.

Barrièrewerking: oversteekbaarheid overwegen

Oversteekbaarheid van overwegen

In de vergelijking tussen de varianten in de MER op het onderdeel “oversteekbaarheid van overwegen” is aangegeven dat bij de variant Twentekanaal de oversteekbaarheid op alle overwegen op de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn tezamen toeneemt; dit door een beter spreiding. Echter, op de spooroverwegen in de gemeente Hof van Twente zal de oversteekbaarheid in belangrijke mate afnemen.

Hof van Twente wil dat een correct beeld wordt geschetst van de situatie die gaat ontstaan.

Waterhuishouding

Grondwaterbeschermingsgebied

De Twentekanaallijn doorkruist een grondwaterbeschermingsgebied. Daarbij vraagt Hof van Twente, mede op grond van de omgevingsverordening van de provincie Overijssel, om adequate maatregelen te treffen.

Hof van Twente vraagt de staatssecretaris om adequate maatregelen te nemen ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied in Hof van Twente.

Landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie

Gevolgen voor aantasting landschap

Bij dit aspect is de beleving een essentieel onderdeel. Er wordt in het MER aangegeven dat natuur en landschap zo min mogelijk worden aangetast, maar het is niet duidelijk in welke mate dat lukt en wat de gevolgen zijn.

Hof van Twente vindt dat de staatssecretaris de gevolgen voor landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie beter in beeld moet brengen.

Ruimtelijke effecten

Hoogte van de geluidsschermen

In het MER worden op veel locaties geluidsschermen voorgesteld als maatregel. Geluidsschermen hebben een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit en hinderbeleving en in het MER wordt geen rekening gehouden met deze aspecten. Het totale effect van een vier meter en twee meter hoge schermen wordt onvoldoende beoordeeld.

Hof van Twente vindt dat de staatssecretaris bij de beslissing over de voorkeursvariant t.a.v. geluidsschermen niet alleen moet letten op het geluidswerende effect, maar ook op de negatieve gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

Toekomstvastheid

Prognoses

Gelet op de intussen verschillende keren gewijzigde prognoses die voor een belangrijk deel veroorzaakt zijn door de economische crisis van de laatste jaren, maken we ons grote zorgen over de waarde van de naar beneden bijgestelde prognoses die nu zijn gebruikt bij deze MER. Wie zegt ons dat die prognosecijfers mogelijk binnen enkele jaren niet weer achterhaald zijn als de economie weer aantrekt en het aantal goederentreinen mogelijk weer hoger gaat worden dan nu verwacht?

Hof van Twente vindt dat de staatssecretaris uit moet gaan van realistische prognoses in relatie tot conjunctuurbewegingen de economie.

Toenemende kans op conflicten in de dienstregeling

Door de invoering van ERTMS ontstaat in de nabije toekomst geen capaciteitsproblemen op het spoor. Door de toename van het aantal treinen wordt de kans dat een conflict in de dienstregelen optreedt echter wel groter. Hof van Twente vindt het van belang dat in geval van een dergelijk conflict een personentrein voorrang krijgt boven een goederentrein.

Hof van Twente vindt dat de staatssecretaris personentreinen in de prioritering te allen tijde voorrang moet geven boven goederentreinen.

Bouwtijd en bouwkosten

Kosten van trillingen

In het MER zijn de totale kosten voor maatregelen tegen de trillingen die veroorzaakt worden door de goederentreinen niet opgenomen.

Hof van Twente wil dat de staatssecretaris bij de totale kosten rekening houdt met maatregelen voor trillingen.

Conclusie

Gemeente Hof van Twente stelt naar aanleiding van het uitgebrachte MER-rapport onder meer het volgende vast:

- teneinde de Twentekanaallijn geschikt te maken voor het Goederenvervoer in het kader van PHS zullen in Delden en deels in Goor 4 meter hoge geluidschermen moeten worden aangebracht;

- de problematiek van de trillinghinder langs de Twentekanaallijn is onvoldoende verankerd in wetgeving, hetgeen betekent dat voor 999 gebouwen langs deze lijn de streefwaarde blijvend overschreden zal worden;

- de realisering van de Twentekanaallijn zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de oversteekbaarheid van de spoorwegovergangen in Goor en in Delden.

Gemeente Hof van Twente is van mening dat met name deze aspecten grote gevolgen zullen hebben voor de leefbaarheid in Goor en in Delden en wijst daarom de realisering van de Twentekanaallijn zoals bedoeld in PHS af.

Afgaande op de negatieve gevolgen die thans in beeld zijn gebracht is voor Hof van Twente realisering van het goederenspoor over de Twentekanaallijn onaanvaardbaar.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.