nu 18°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
20:00
17°
geheel bewolkt
23:00
15°
zwaar bewolkt
02:00
14°
zwaar bewolkt
05:00
13°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

gemeente gaat in cassatie tegen uitspraak bungalowparkuitleg procedure

Terug

Gemeente gaat in cassatie tegen uitspraak bungalowpark - Uitleg procedure

De gemeente Hof van Twente gaat in cassatie tegen de arresten van het Hof Arnhem Leeuwarden van 5 maart 2013 en 12 november 2013 inzake het bungalowpark. Het college heeft dit besloten na het inwinnen van juridisch advies.

De voorlopige bevindingen uit het juridisch advies komen er op neer dat er volgens de advocaat van de gemeente mogelijkheden zijn om te komen tot een goed bepleitbaar cassatieberoep. Goed bepleitbaar houdt in dat er een juridische redenering, een verweer kan worden opgebouwd op grond waarvan aan de Hoge Raad kan worden verzocht het arrest van het hof in cassatie te vernietigen.

In cassatie mogen er geen nieuwe feiten en verweren worden aangevoerd. De Hoge Raad bekijkt alleen of het gerecht dat de beslissing heeft genomen, in dit geval het gerechtshof Arnhem Leeuwarden, het recht op de juiste manier op de feiten heeft toegepast en of er aan alle vormvoorschriften is voldaan die de wet oplegt. De Hoge Raad beoordeelt de feiten van de zaak dus niet opnieuw.

Redactionele uitleg Cassatie bij de civiele kamer van de Hoge Raad

Partijen kunnen een cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad. Dit betekent dat zij de Hoge Raad vragen een uitspraak van een gerechtshof -soms een rechtbank - te vernietigen. Het doel van cassatierechtspraak is de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te verzekeren en te bevorderen.

Cassatie verschilt wezenlijk van hoger beroep. In hoger beroep wordt een zaak geheel opnieuw beoordeeld en kan dus ook een geheel nieuw onderzoek naar de feiten plaatsvinden. In cassatie kunnen alleen rechtsvragen aan de orde komen. De Hoge Raad gaat uit van de feiten die de lagere rechter heeft vastgesteld en toetst alleen of het recht, inclusief de procesregels, juist is geïnterpreteerd en toegepast en of de betreffende uitspraak voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. De mogelijkheden om in een cassatieprocedure een eerdere rechterlijke beslissing te vernietigen zijn daarom beperkt.

De wetgever heeft aan de Hoge Raad de bevoegdheid verleend om beslissingen van lagere rechters te vernietigen (casseren) als die rechters de procesregels niet in acht hebben genomen of als hun beslissingen niet in overeenstemming zijn met het geldend recht. De bevoegdheid van de Hoge Raad is gegrond op artikel 118 van de Grondwet en nader uitgewerkt in art. 78-81 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Bron: rechtspraak.nl

Niet elke advocaat kan in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Met ingang van 1 juli 2012 kan iedere in Nederland op het tableau ingeschreven advocaat met stageverklaring , waar ook gevestigd, zich wel kwalificeren als advocaat bij de Hoge Raad en dientengevolge cassatieberoepen in civiele zaken bij de Hoge Raad behandelen. Bron: Nederlandse Orde van Advocaten

Er gelden bovendien aanvullende eisen voor advocaten bij de Hoge Raad, zie ook.

advertenties

12 dec 2013

“Ik zal de cassatie met belangstelling volgen, uiteraard uitgaande van de lange doorlooptijd van een cassatie.

Er is veel geschreven over het bungalowpark en ik verbaas mij erover hoeveel mensen nog de indruk hebben dat het allemaal wel mee valt een dergelijk bungalowpark met huisjes in privébezit die niet permanent bewoond mogen worden. De ervaring van meer dan 10 jaar is dat er gegoocheld, gesjoemeld, geklooid wordt en vooral dat verkopers vaak een verkeerde voorstelling van zaken geven, zie ook https://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=5474. Consumentenprogramma's en kranten etc. hebben er de handen vol aan.

Met mogelijkheid tot permanente bewoning is het huisje veel meer waard dan zonder. Het is dan ook geen wonder dat velen de verleiding niet kunnen weerstaan het huisje onder die noemer aan te bieden. Vaak gaat het al bij de hypotheekverstrekker mis, die werkt er dan simpelweg niet aan mee. Het voorkomen van die onzekerheid in het economisch verkeer waar de gemeenteraad terecht voor is gaan liggen is een goed streven, dat uitgaat van het algemeen belang.

De civiele belangen van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hof van Twente worden bij projectontwikkeling te allen tijde behartigd met enige vorm van grondexploitatie. Grondexploitatie is een goeddeels uitgekristalliseerd proces. Er word altijd gepoogd door de gemeente om de grondexploitatie voor de gemeente TENMINSTE kostendekkend te maken. Met andere woorden, de komst van het bungalowpark had de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hof van Twente geen geld hoeven te kosten. De gedagvaarde rechtspersoon had geen belang bij het niet doorgaan van het park!

Zoals ik al eerder aangaf is het voor mij onbegrijpelijk dat het gerechtshof de uitspraak heeft opgehangen aan art. 6:23 BW. Als ik "Burgerlijk Wetboek Tekst en commentaar" erop nasla vind ik heldere voorbeelden van gevallen waarin partijen zich op 6:23 BW kunnen beroepen. Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat partijen zich niet kunnen beroepen op art. 6:23 BW, in gevallen waarin een besluit genomen wordt met het oog op het algemeen belang. Ook zie ik niet waar de indruk op is gebaseerd, dat de wetgever het artikel wel zo bedoeld zou hebben.

Even afwachten waar de cassatieadvocaat van de gemeente mee komt.”

Robbie 12-12-2013 @ 18:12 | 0 | rapporteer

Reageren

12 dec 2013

“Even afwachten welke advocatenkantoor de gemeente de opdracht verleend tot het doen instellen van beroep in cassatie. Bij voorkeur een kantoor buiten Overijssel want het jachtterrein is hier te klein.”

Cassatie 12-12-2013 @ 21:04 | 0 | rapporteer

Reageren

12 dec 2013

“Heel goed gemeente de volgende blunder wordt begaan wat miljoenen gaat kosten.”

Jan 12-12-2013 @ 21:45 | 0 | rapporteer

Reageren

12 dec 2013

“ECLI:NL:HR:2012:BV1748
LJN BV1748, Hoge Raad, 10/03161

Opschortende voorwaarde in intentieovereenkomst

Het hof kan een primaire vordering toewijzen als de zaak zich daarvoor leent.. Daarbij kan het hof zich onder meer baseren op op art. 6:23 lid 1 BW, dat bepaalt dat, indien de vervulling van een (opschortende of ontbindende) voorwaarde is belet door een partij die bij de niet-vervulling belang had, de voorwaarde toch als vervuld geldt, indien de redelijkheid en billijkheid dit eisen. Het hof oordeelde dat redelijkheid en billijkheid in casu inderdaad eisten dat de opschortende voorwaarde uit de intentieovereenkomst als vervuld gold, ook al hadden B&W de overeenkomst niet (onvoorwaardelijk) goedgekeurd.”

Typisch een zaakje voor EMLS 12-12-2013 @ 23:35 | 0 | rapporteer

Reageren

13 dec 2013

“Goed gevonden dit arrest! Ik zie echter wel grote verschillen. In het aangehaalde Almere arrest is het doorgaan van de plannen afhankelijk gemaakt van goedkeuring van het college in plaats van de Gemeenteraad.

Rechtsoverweging 4.25.3 is wat mij betreft raak! De Gemeentewet koppelt (sinds de dualisering van het gemeentebestuur begin 2002) dus expliciet de gemeenteraad los van dergelijke verbintenisrechtelijke aangelegenheden. Hoezo de onderhandelaars van de gemeente spraken ook namens de gemeenteraad?

Er is op deze website reeds geopperd dat de advocaat van de gemeente mogelijk niet al het nodige aan de orde heeft gesteld. Ik zou echter menen dat weldegelijk een ontoereikend processueel debat is gevoerd bij het gerechtshof, zie r.o. 4.22.2 in dat Almere arrest. Juist geredeneerd vanuit de gedachte van dualisering van het gemeentebestuur heeft het gerechtshof hier een voor mij onnavolgbare en ook onvoorspelbare afslag genomen, door aan te haken bij artikel 6:23 BW. Het in dat artikel genoemde onderdeel belang is bovendien onbesproken gebleven en dat levert geen begrijpelijke conclusie op. Uitgaande vanuit de bestaande praktijk van grondexploitatie waarvan het gemeentebestuur zich normaliter bedient, bestond er voor de gedagvaarde partij geen enkel belang om de plannen niet door te laten gaan, dat is gebeurd door de gemeenteraad en met het oog op het algemeen belang. Er was sprake van een intrinsieke motivatie aan de kant van de gemeenteraad!

Ik kan hier slechts de hoop uitspreken dat de Hoge Raad een lans zal breken voor het zogeheten 'Primaat van de politiek'. Wij staan als inwoners langs de kant en moeten maar hopen dat onze vertegenwoordigers 'doorpakken'. Dan gebeurt dat eindelijk nota bene ten aanzien van die permanente bewoning van vakantiehuisjes waarvan toen inmiddels al zoveel rake en glasheldere kritiek in de media is geweest. Als wij dan als burgers straks zouden moeten gaan betalen voor projectontwikkelaars die zich willens en wetens schuldig maken aan dergelijke luchtfietserij, gruwel ik daar van.”

Robbie 13-12-2013 @ 10:55 | 0 | rapporteer

Reageren

13 dec 2013

“@Robbie
............................................de gemeentewet koppelt (sinds de dualisering van het gemeentebestuur begin 2002) dus expliciet de gemeenteraad los van dergelijke verbintenisrechtelijke aangelegenheden. Hoezo de onderhandelaars van de gemeente spraken ook namens de gemeenteraad?

HOEZO ? Het antwoord is gelegen in de gemeentelijke mandateringsbesluiten en bevoegdheden-overhevelingsbeslissingen. Opvragen dus !

De processtukken zoals ze zijn gewisseld in de rechtbankprocedure te Almelo en bij het gerechtshof te Arnhem behoren openbaar te zijn zodat de mondige burgers het handelen van de advocaat/gemeente inzichtelijk krijgt.”

het recht meester 13-12-2013 @ 14:34 | 0 | rapporteer

Reageren

13 dec 2013

“Mijns inziens gaan we bij mandatering door een bestuursorgaan uit van de bevoegdheden zoals voor dat bestuursorgaan opgenomen in wetten zoals de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Slechts de in artikel 160 lid 2 Gemeentewet genoemde civiele bevoegdheden konden nog door de gemeenteraad gemandateerd worden. De gemeenteraad is geen partij in de civiele aangelegenheid, ook niet via mandatering dus.

Mijn inziens is er hier door de ontwikkelaars veel te lang doorgegaan met soebatten, om een politiek niet haalbaar plan toch krampachtig vast te houden.”

Robbie 13-12-2013 @ 16:02 | 0 | rapporteer

Reageren

13 dec 2013

“Van belang is welke bevoegdheden de gemeenteraad van Hof van Twente middels raadsbesluit heeft gemandateerd aan het college van B. en W. !
Is de deze gemeente niet verzekerd voor bestuursaansprakelijkheid voor mogelijke onrechtmatige besluitvorming?
Heeft de gemeente vergeten een verzekering af te sluiten? Zo neen dan eerst de zaak aanmelden bij de advocaat van de assuradeur .”

art 6:162 BW e.v. 13-12-2013 @ 17:16 | 0 | rapporteer

Reageren

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.