nu 14°
Weerbericht Delden
geheel bewolkt
05:00
13°
geheel bewolkt
08:00
14°
geheel bewolkt
11:00
15°
geheel bewolkt
14:00
17°

Klik hier om alle zoekresultaten te bekijken >

U bevindt zich hier:

home

>

nieuws

>

ingezonden agh stuur reactie in op plannen goederenvervoer

Terug

Ingezonden AGH: ‘Stuur reactie in op plannen goederenvervoer’

Afgelopen donderdag 13 juni heeft de informatieavond plaatsgevonden waarin aan de hand van presentaties van resp. Frank van Heijst, projectleider bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Pauline van Veen van Ingenieursbureau Movares uitleg is gegeven over de MER 1e fase onderbouwd door 15 achterliggende onderzoeksrapporten. Onderwerpen die tijdens de avond aan bod zijn gekomen zijn de milieueffecten van de vier varianten, de manier waarop er gereageerd kan worden en het vervolgproces.

Wij zijn behoorlijk geschrokken van de resultaten uit de onderzoeksrapporten én van de gesprekken gevoerd met de aanwezige experts van het ministerie en ProRail. Het moge duidelijk zijn dat het goederenvervoer op het spoor door Delden en Goor de gemoederen bezig houdt in de Hof van Twente; de opkomst was de hoogste tot nog toe en is het zaak om nu zoveel mogelijk reacties in te dienen.

Hoewel de Twentekanaallijn (TKL) de duurste variant is van de vier opties die onderzocht zijn horen we verhalen dat de keuze zeker wel op de TKL kan vallen met alle gevolgen van dien (bijv. op veel plaatsen langs het traject aanleg van geluidswallen van meer dan 4 meter hoog!)

AGH logo

We dringen er hierbij op aan om een reactie in te sturen.

Onder dit bericht treft u suggesties aan van punten die u kunt indienen. U mag daar geheel naar eigen inzicht op aanvullen, wijzigen etc.

Voor achterliggende/ondersteunende informatie verwijzen wij u ook naar de websites van:

Stichting Spoorhinder www.stichtingspoorhinder.nl

Rona (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) www.rona-info.nl

PvdA: http://hofvantwente.pvda.nl/2013/06/14/zienswijzen-voor-de-spoorlijn-twentekanaallijn-2/.

Stadsraad Delden http://www.stadsraaddelden.nl/stadsraad/

De MER kunt u vinden via deze link: http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/programma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_oost_nederland__2013_.aspx

U kunt uw reactie op de volgende wijze indienen:

Via internet:

https://respons.itera.nl/Formulier/uitbreidingspoorcapaciteitZuthpen-Hengelo (met maximum van 10 MB aan bijlagen)

Per e-mail aan:

www.centrumpp.nl (onder actuele consultatieprojecten)

Per post: aan:

Centrum Publieksparticipatie PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Stuurt u svp een kopie van uw reactie naar agh@twentekanaallijn.nl zodat we e.e.a. kunnen volgen.

Stuur uw reactie uiterlijk 8 juli 2013 in.

Waar is de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente nog meer mee bezig cq wat wordt binnenkort in actie gezet:

 1. Gemeente: Aandringen op een geluidmeting langs de Twentekanaallijn net zoals de gemeente Borne dit onlangs een jaar gedaan heeft en in een rapport heeft vastgelegd.
 2. Gemeente: Suggestie doen om een rampenoefening te houden, liefst in samenwerking met Ziekenhuis Hengelo om bijv. inzichtelijk te krijgen hoe het binnen de gemeente zit met de Niet ZelfRedzame Personen. (NZRP)
 3. Wij zijn erachter gekomen dat de Caprolactamtrein niet vanwege de 1,5 dB geluidsruimte binnen SWUNG rijdt maar dat er een ontheffing van rechtswege bestaat om t/m 2015 de wettelijke norm van 52 dB Lden te verhogen naar 60 dB. We komen in een volgende nieuwsbrief daar uitgebreid op terug.
 4. Intensiveren van contacten met regionale en landelijke politici.
 5. Op uitnodiging aanwezig bij plenair debat in Eerste Kamer op 2.07.2013 inzake Basisnet.
 6. Een bemoedigend bericht bereikte ons dat de gemeente HvT haar standpunt t.a.v. PHS-GON gewijzigd heeft: “realisering van het goederenspoor over de Twentekanaallijn: Nee, tenzij………” in een Nee. “Afgaande op de negatieve gevolgen die thans in beeld zijn gebracht is voor Hof van Twente realisering van het goederenspoor over de Twentekanaallijn onaanvaardbaar”. Nu kijken of we de beide provincies en andere gemeenten ook tot zo’n standpuntswijziging kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH)

Grabbelton/reacties t.b.v. zienswijzen MER1

Uiterste inzenddatum: 8 juli 2013

Algemeen:

 • Bestaat er de kans dat er sprake is van uitstel of zelfs afstel van het voorziene besluit van de staatsecretaris in het najaar 2013? En dat daardoor de gehele MER wordt afgeblazen?
 • Zo ja, wat doet de staatsecretaris dan aan de onzekerheid waar alle aanwonenden al ruim 20 jaar mee moeten leven. De waardedaling (40% bovenop de landelijke daling) c.q. onverkoopbaarheid van de betrokken woningen zijn feiten, niet alleen emoties.
 • De financieringsovereenkomst voor het derde spoor Emmerich-Oberhausen zal vóór de Duitse verkiezingen in het najaar getekend gaan worden. (Brief staatssecretaris aan tweede kamer dd 21 mei 2013). Dit is een inspanningsverplichting.

Wat zijn de consequenties voor PHS-GON als er niet getekend wordt of als er sprake is van een vertraging? Is de keuze die de staatssecretaris in het najaar gaat maken afhankelijk van de ontwikkelingen van het derde spoor?

 • Is het juist dat Europese richtlijnen verordonneren dat nieuw aan te leggen spoor van 25 kV AC moet worden voorzien? (Zoals Betuweroute en HSL). Geldt dit dan niet voor de Twentekanaallijn waarvan een groot gedeelte wordt verdubbeld en die geheel wordt geëlektrificeerd?

Mening:

 • De actualisatie van alternatief E van de NOV (N18 variant door Oost-Nederland) komt uit op €2,8 mrd +/- 30%, prijspeil 2012. Dit is de enige duurzame oplossing zonder doorsnijding van steden en dorpen en waarbij aanwonenden eenzelfde rechtspositie t.a.v geluid, trillingen en veiligheid hebben als die bij de Betuweroute. De initiële investering kan mogelijk lager zijn door vooralsnog 1 spoor aan te leggen. Samen met het derde spoor naar Oberhausen is de capaciteit van de Betuweroute naar Duitsland groot genoeg.
 • Een keuze uit één van de vier varianten wordt door mij niet gemaakt omdat:
 1. Ik niet mee wens te doen aan spelletjes om aanwonenden langs Twentelijn en Twentekanaallijn uit elkaar te spelen en
 2. Ik impliciet het uitgangspunt “Betuweroute vervoer naar Duitsland bij Elst verder over bestaand spoor afwikkelen” daarmee zou onderschrijven. Ik wijs dat standpunt nu juist ten principale af.
 • Het afwikkelen van zwaar, lang en snel goederenvervoer over bestaand spoor gemengd met reizigersvervoer is een onzinnige korte termijn exercitie. Het geld kan men beter investeren in een duurzame oplossing: het N18 tracé (Alternatief E NOV), eventueel voorlopig als een enkelspoor, naast het derde spoor Emmerich-Oberhausen.
 • Ik dring er bij de staatsecretaris op aan om vóórdat er besluiten n.a.v. MER1 genomen gaan worden een discussie te organiseren onder leiding van I&M samen met o.a ProRail (beheerder), Havenbedrijf Rotterdam (Bedrijfleven), EVO (verladers), KNV (Vervoerders), Provincies, Gemeenten en belangengroepen aanwonenden.
 • De stelling dat de barrière werking van het spoor in Delden en Goor nauwelijks toeneemt is een gotspe. Verdubbeling spoor, elektrificatie en (4 meter) hoge schermen doorsnijden de steden en dorpen. Een grotere barrière werking is nauwelijks denkbaar.

Een tankwagen met een gevaarlijke lading mag niet door een dorp/stad heen, ondergrondse opslag van LPG en benzine niet in dorpskernen en stadcentra en dus:

 • Vanwege de geluidhinder (piekbelasting) maar vooral vanwege het vervoer van 3000 wagons per jaar met gevaarlijke stoffen (LPG, Benzine, Acronitril, etc) behoort het goederenvervoer tenminste omgeleid te worden om dorpen en steden.

De rijtijd voordelen worden enorm uitvergroot in tabellen, terwijl het een minutenzaak is.

 • Hoe geloofwaardig zijn de verschillen in rijtijd in het perspectief dat een container minstens 2 weken onderweg is en minstens drie keer wordt overgeslagen?

Geluid:

Het geluidproductieplafond van de Twentekanaallijn is conform SWUNG 52 dB. De tijdelijke ontheffing t/m 2015 bedraagt max 60 dB. Dat maakt het mogelijk om 2 treinen/etmaal met randvoorwaarden (max 60km/uur en max 23 wagons) extra te laten rijden. (Caprolactamtrein). Verdubbeling van dit aantal (4/etmaal) geeft extra 3 dB. Verviervoudiging (8/etmaal) weer +3dB etc. Dit alles zonder maatregelen. Eén goederenpad betekent echter 36 extra treinen. Info van Prorail is dat een 4 meter hoog scherm een reductie van 6 dB brengt. Het is moeilijk voorstelbaar dat met de andere maatregelen (stiller materieel, geluiddempers) het effect van 36 goederentreinen terug gebracht kan worden van meer dan 72 dB naar de waarde van 52 dB.

 • Wordt met de in MER1 voorgestelde maatregelen de wettelijke norm van 52 dB bereikt?
 • Hoe is het mogelijk dat Oostelijk van Station Delden aan de Noordzijde van de spoorlijn er geen maatregelen voorzien zijn? Evenals bij het ziekenhuis ZGT tussen Delden en Hengelo?
 • Als er maatregelen aan de woning worden voorgesteld, geldt dit dan voor alle huizen waar de waarde aan de gevel de 52 dB overschrijdt?
 • Zijn al deze maatregelen aan de huizen opgenomen in de kostenbegroting van de Twentekanaallijn?

Veiligheid en Gezondheid:

Op de radenbijeenkomst Veiligheidsregio Twente en Regio Twente van 30 mei 2013 maakte de heer Jaap de Wolf op basis van wetenschappelijk onderzoek en Europese richtlijnen duidelijk dat bij rijkswegen sprake is van geluidhinder bij >42 dB. Zelfs met een toeslag voor geluidhinder bij spoorvervoer komt hij ver onder de in MER1 gehanteerde criteria voor geluidhinder.

 • Waarop is de norm voor geluidhinder in MER1 gebaseerd?

Europese richtlijnen op het gebied van geluidhinder zijn o.a. gebaseerd op piekgeluid c.q passagegeluid. In de wet SWUNG worden het piekgeluid geheel weggemiddeld. (Zie het uitstekende rapport over een jaar geluidmetingen Borne). Van piekgeluid midden in de nacht word je wakker, van een over een jaar gemiddelde Lden niet.

 • Wordt er in de MER in het geheel geen rekening gehouden met toekomstige harmonisatie wetgeving waarbij ook rekening zal moeten worden gehouden met piekgeluid?

Gevaarlijke stoffen:

Als de wet Basisnet volgens verwachting in werking gaat treden dan zal de Twentekanaallijn de preferente lijn voor gevaarlijke stoffen worden, onafhankelijk van het PHS-GON project.

 • Wordt er in MER1 rekening gehouden met de Plasaandachtsgebieden c.q. verhoogde risico’s bij kritische passages zoals spoordijken, dorpskernen en de fabriek Elementis te Delden?
 • Zijn er voorzieningen in de kostenbegroting opgenomen om bij deze kritische passages de gevaarlijke stoffen bij lekkages op te kunnen vangen zodat deze zich niet verder verspreiden via oppervlaktewater en rioolstelsels?

Wissels zijn kritische elementen in een spoorlijn bij de ongevallen statistieken. Zie ook Wetteren.

 • Zou het niet beter zijn om het hele traject te verdubbelen en zo het aantal wissels te minimaliseren? Dit moet dan wel opgenomen worden in de begroting.

Handhaving:

 • Hoe worden de eisen die worden gesteld aan de vervoerder, gecontroleerd? Te denken valt aan stil materieel, maximum snelheid, samenstelling en lengte van de treinen, inhoud en correcte info betreffende de ketelwagens?
 • Wat zijn de gevolgen bij overtreding voor een vervoerder?

Verspreiding via oppervlakte water en rioolstelsels.

 • Is er binnen de MER1 gecontroleerd of er (ongewenste) verbindingen tussen oppervlaktewater en het rioolstelsel langs het tracé bestaan? Dit was de oorzaak van de dode bij de ontsporing en brand te Wetteren. Vooral spoorsloten langs spoordijken en doorvoeringen door spoordijken zijn verdachte plekken.
 • Is er een post in de begroting opgenomen om deze ongewenste situaties te repareren?

Begroting Twentekanaallijn:

 • Zijn de kosten van sloop woningen/gebouwen en van aanpassen woningen in de begroting meegenomen?
 • Worden de ambities van het Pact van Twickel in de MER1 gerespecteerd. En zo ja, zijn de extra benodigde investeringen in de begroting meegenomen?
 • De raming van de kosten voor de Twentekanaallijn zijn veel te optimistisch; o.a.
 • Respecteren van het geluidproductieplafond gaat veel meer kosten
 • Maatregelen tegen trillingshinder en –schade kosten veel geld
 • Asbestsanering kan worden verwacht en dat kost veel geld.

Rechtsongelijkheid/Met twee maten meten:

 • Hoe kan de Minister/Staatssecretaris aan de burgers uitleggen dat de voorzieningen t.a.v. veiligheid, geluid en trillingen voor de Betuweroute veel uitgebreider zijn dan voor dezelfde snelle, zware en lange goederentreinen over bestaand spoor door Oost Nederland? De rechtsongelijkheid voor aanwonenden divergeert met de plannen PHS-GON. Met een keuze voor alternatief E NOV (zijtak Betuweroute goederenvervoer N18 buiten dorpskernen om) neemt men de rechtsongelijkheid weg.
 • Tijdwinsten voor reizigers en goederenvervoer worden tot in detail gekwantificeerd en in vergelijkingstabellen meegenomen als voordeel terwijl het tijdverlies voor vracht en personenverkeer voor dichte spoorwegovergangen niet wordt gekwantificeerd laat staan gewaardeerd.
 • Geluidschermen die aan het doelmatigheidscriterium voldoen zijn meegenomen evenals maatregelen aan woningen dicht bij het spoor. Ten oosten van station Delden aan de noordzijde van het spoor worden geen maatregelen getroffen. Dat hierdoor het geluid van de extra 36 goederentreinen per etmaal zich ongehinderd van de 2 meter hoge spoordijk over héél Delden verspreidt wordt niet meegenomen. Dit overschrijdt het geluidproductieplafond van 52 dB met vele decibellen. Is dit nog wel een Milieu Effect Rapportage?
 • Worden er ingeval er geen schermen worden geplaatst maatregelen getroffen aan alle woningen met een te hoge gevelbelasting, ongeacht hoe ver ze van het spoor staan?

Trillingen:

Het alternatief Twentekanaallijn voorziet verreweg de meeste trillinghinder.

 • Zijn de maatregelingen om aanwonenden tegen trillinghinder en trilling schade te beschermen, in de begroting opgenomen?

Omgeving en Milieu:

Het bestaande spoor is niet geschikt voor zwaar goederenvervoer. De bestaande bovenleiding (1500V DC) kan het benodigde vermogen niet leveren. Dus ligt het in de rede dat vervoerders over zullen gaan naar dieseltractie met multiple gekoppelde diesellocomotieven. De milieu-, geluid- en trillingeneffecten gooien het gestelde in deze MER1 geheel overhoop.

 • Krijgen de vervoerders de optie om met diesels te rijden en zo ja, waarom zijn de effecten hiervan niet opgenomen in de MER1?

In – en om Hof van Twente wordt het aantal locaties met asbesthoudende grond nog steeds naar boven bijgesteld. Vooral grond naast de spoorlijnen (overgangen, gedempte spoorsloten) kunnen veel asbest bevatten.

 • Is er bij de plaatsen waar er door plaatsing van portalen, geluidschermen en spoorverdubbelingen grondverzet plaatsvindt, rekening gehouden met bodemsanering vanwege asbestvervuiling?
 • Zijn de voorzieningen om doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur te compenseren, in de begroting opgenomen?

advertenties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.